حفاظت فنی و ایمنی

جایی ایمن است که در آن رفتار نا ایمن و شرایط نا ایمن وجود نداشته باشد.

چنین تعریفی از ایمنی  مبتنی بر مفهومی سلبی است تا مولفه های ایجابی و مثبت بر مبنای تعاریف سلبی علوم ایمنی پیوسته بر اجتناب و پیشگیری از خطرات و امکان حذف خطای انسانی و ریسک تاکید می کنند.

این شرکت با بهره گیری از علوم و فناوری های پیشرفته در سطح ملی و بین المللی در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی های جوامع صنعتی و کلیه تصمیم سازان و تصمیم گیران ، ارتقاء روحیه پژوهشی و فرهنگ سازی بویژه فرهنگ انصاف و جلب توجه بیش از پیش آحاد جامعه و دستگاه های وظیفه مدار به مقوله ایمنی و بهداشت کار را فراهم کرده است.


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قزوین: